Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voor Open & In-company Opleidingen


1. Inschrijven / boeken

 • Inschrijven voor een opleiding (titel / datum / plaats) kan via het daarvoor voorziene gedeelte op de website (of opleidingsportaal) of door het sturen van een mail waarin deelname aan de cursus of bestelling van een opleiding wordt bevestigd. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven of een opleiding te reserveren.
 • Alle inschrijvingen worden in behandeling genomen in volgorde van ontvangst en zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging via mail vanwege DORO BV.

 • Open opleidingen worden steeds georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien er onvoldoende deelnemers interesse zouden tonen voor een opleiding behoudt DORO BV zich het recht voor deze opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. DORO BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schadevergoeding wegens het annuleren van deze opleiding.

2. Annuleren & niet-deelname

 • Annulering open opleiding
  • Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je je inschrijving gratis verplaatsen naar een andere datum tot 15 kalenderdag voor de start van de opleiding. Dit kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar info@doro-hse.com. De verplaatsing is definitief na bevestiging van DORO BV. Een inschrijving die werd verplaatst kan niet meer gratis geannuleerd, verplaatst of gewijzigd worden.
  • Indien je de inschrijving wil annuleren, kan dat dat gratis tot 15 kalenderdag voor de start van de opleiding. Annulering van een inschrijving of opleiding kan enkel per mail naar info@doro-hse.com. De datum van ontvangst van de mail geldt als datum van annulering. Nadien, tot 8 kalenderdagen voor aanvang, wordt 50% van de oorspronkelijke opleidingskost aangerekend. Annuleer je later, dan blijft de integrale opleidingskost verschuldigd. Wij maken geen onderscheid tussen mogelijke reden voor annulering. Een medisch getuigschrift vormt geen grond om af te wijken van de algemene voorwaarden.
  • Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je je laten vervangen, zonder bijkomende kosten. Dit kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar info@doro-hse.com.
  • Indien je niet komt opdagen zonder verwittiging, dan blijft de volledige opleidingskost verschuldigd.
 • Annuleren in-company opleiding
  • Een in company opleiding kan zonder bijkomende kosten verplaatst worden tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Dit kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar info@doro-hse.com. De verplaatsing is definitief na bevestiging door DORO BV. Een opleiding die werd verplaatst, kan niet meer geannuleerd worden.
  • Een in company opleiding kan zonder bijkomende kosten geannuleerd worden tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Dit kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar info@doro-hse.com. De verplaatsing is definitief na bevestiging door DORO BV. Een opleiding die werd verplaatst, kan niet meer geannuleerd worden. Indien er later geannuleerd wordt, tot 15 kalenderdag voor de opleidingsdag, wordt er 50% van de opleidingskost aangerekend.
  • Indien de opleiding de dag zelf zonder verwittigen niet kan doorgaan, dan blijft de volledige opleidingskost verschuldigd. Er is immers een docent gereserveerd en zorgt dus voor kosten.

3. Overmacht

 • Het is praktisch en economisch onmogelijk om voor iedere opleiding een docent in stand-by te houden voor het geval dat de ingeplande docent de dag van de opleiding plots niet beschikbaar zou zijn door bijvoorbeeld ziekte, ongeval, plots overlijden van een familielid of quarantaine. Dergelijke gevallen worden beschouwd als overmacht. DORO BV zal de opleiding dan kosteloos op een ander moment aanbieden, maar zal verder niet aansprakelijk zijn noch moeten instaan voor enige vorm van schadevergoeding.
 • Buiten gevallen van overmacht heeft DORO het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald.

4. Tarieven

 • Tenzij anders aangegeven, zijn alle tarieven exclusief BTW en in Euro.
 • De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. DORO behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen. Bij forfaitaire vergoeding van een opleidingsdag geldt: Een opleidingsdag is een dag van 8 uur, waar 7 uur opleiding wordt gegeven. Een opleidingsdag start van maandag tot vrijdag ten vroegste om 7:00 en eindigt ten laatste om 18:00. Voor dagen / uren die daarbuiten vallen, wordt een toeslag van 150% (buiten kantooruren en zaterdag) of 200% (zon-en feestdagen) op het aangegeven tarief aangerekend.
 • De verplaatsingsvergoeding is, tenzij anders vermeld, inbegrepen in de opleidingskost. Indien deze niet is inbegrepen wordt de afstand berekend op basis van de afstand heen en terug in Google Maps© tussen de opleidingslocatie en Industrielaan 12 te Kuurne.

5. Attesten

 • Bij opleidingen waar een attest moet voor opgemaakt worden is de éénmalige opmaak van het attest in de prijs begrepen.
 • Duplicaten van attesten of getuigschriften worden enkel bezorgd aan de opdrachtgever van de opleiding.

6. Betaling

 • De factuur voor de opleidingen dient voldaan te zijn binnen de 14 dagen na de factuurdatum en uiterlijk een week vóór de startdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Bij inschrijving in de week vóór de startdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar en is annuleren op dat ogenblik niet meer mogelijk voor deze opleiding. Een aanvraag van subsidies of andere tussenkomsten zoals opleidingscheques, KMO-portefeuille of Chèques-formation ontslaat de opdrachtgever niet van een tijdige betaling. De aanvraag van subsidies gebeurt steeds op eigen initiatief van de opdrachtgever.
 • Bij niet-betaling is onmiddellijk een forfaitaire schadevergoeding van € 125,00 verschuldigd, onverminderd een maandelijkse intrest op het openstaande bedrag van 3 %. Een deel van een maand wordt als een volledige maand aangerekend.
 • Indien u wenst te betalen door gebruik te maken van de KMO Portefeuille, dient u uw subsidieaanvraag tijdig in te dienen (Dit is bij het bevestigen van de overeenkomst). Het niet kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille of andere subsidiemogelijkheden is geen grond om de betaling van de schuld uit te stellen of te weigeren.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van DORO, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.

7. PBM

 • Na inschrijving en voor aanvang van de opleiding wordt meegedeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor die opleiding verplicht zijn. Deze dient men gedurende de volledige opleiding op de juiste wijze te gebruiken, op aanwijzen van de docent. Het niet naleven van deze afspraak kan aanleiding geven tot weigering deelname, zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

8. Intellectuele eigendom

 • Copyright: Alle cursusmateriaal - zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars - is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en DORO. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.
 • Het maken van foto-, video- en /of geluidsopnames op welke drager dan ook is tijdens de duur van de opleiding niet toegestaan.

9. Persoonsgegevens

 • Om opleidingen en opleidingstrajecten correct te kunnen registreren en verwerken, of om deelname te kunnen registreren bij overheid, sectorfondsen of voor subsidiemaatregelen, worden een aantal persoonsgegevens verzameld. Het beleid met betrekking tot de opslag en verwerking van deze gegevens is terug te vinden op onze privacy pagina van de website.
 • Deelnemers die de noodzakelijke gegevens zoals vermeld op de privacy pagina niet wensen te verstrekken of geen toelating geven tot het gebruik / opslaan ervan, zullen niet kunnen deelnemen aan de opleiding omdat daardoor unieke registratie onmogelijk is. Zoals beschreven in de voorwaarden met betrekking tot annulering van inschrijving of opleiding, blijft de opleidingskost verschuldigd.
 • In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van blended learning, behoudt DORO zich het recht voor om tijdens een langlopende opleiding bepaalde klassikale sessies om te zetten in evenwaardige online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding.
 • De cursist geeft bij inschrijving toestemming dat klassikale sessies kunnen worden opgenomen, waarbij hij/zij mogelijks in beeld komt. Deze kunnen nadien gebruikt worden voor educatieve en marketing doeleinden.

10. Aansprakelijkheid

 • DORO is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.
 • DORO (met inbegrip van haar medewerkers en docenten/consultants) besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij ter goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie.
 • Elke schade – vrijwillig of onvrijwillig – die een deelnemer aan machines, materiaal, uitrusting of gebouw van DORO BV veroorzaakt, wordt aan de opdrachtgever / inschrijver integraal gefactureerd.
 • DORO BV staat louter in voor het verstrekken van de opleiding en kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deelnemers niet slagen of niet de nodige competenties verwerven.

11. Geschillen

 • Alle overeenkomsten worden opgesteld volgens het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn als enige geldig voor alle overeenkomsten met DORO BV vanaf 01/10/2022 en vervangen alle voorgaande.